PAYUP-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1 Käyttöehtojen soveltaminen ja sitovuus

1.1 PayUp Solutions Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”PayUp”) tuottaman ja ylläpitämän PayUp-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoamiseen ja käyttämiseen sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä näitä Palvelun yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan myös PayUp Solutions Oy:n tietosuojaselostetta (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”).

1.2 Palveluntarjoajana toimii:
PayUp Solutions Oy (Y-tunnus 2715017–2)
Yrjönkatu 12, 28100 Pori
www.payup.fi
asiakaspalvelu@payup.fi

1.3 Palveluntarjoaja on rekisteröitynyt Finanssivalvonnan rekisteriin maksupalvelulain mukaisena maksupalvelujen tarjoajana ilman toimilupaa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin: 010 83151, sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi). Myös kuluttaja-asiamies valvoo Yhtiön harjoittaman maksupalvelutoiminnan noudattamista silloin, kun maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja (Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki). Käyttäjällä on mahdollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajan menettelystä tai erimielisyydestä Palveluntarjoajan kanssa edellä mainituille viranomaisille.

1.4 Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja Tietosuojaselosteeseen rekisteröityessään Palveluun ja hyväksyy ne sekä sitoutuu noudattamaan. Samalla Käyttäjä sitoutuu toimimaan Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin Palveluntarjoajan toimesta.

1.5 Palvelun kautta Käyttäjällä on myös mahdollisuus käyttää Palveluntarjoajasta itsenäisten kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja. Tällaisen palvelun käyttö edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välille. Aloittaessaan tällaisen palvelun käytön Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu siihen, että Palveluntarjoaja luovuttaa Käyttäjästä sopimuksen solmimiseksi tarvittavat tiedot kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista.

1.6 Kolmantena osapuolena palveluitaan Palvelussa tarjoaa:
Avarda Oy (Y-tunnus 2594352-3)
TF Bank Ab, Suomen sivuliike
Keskuskatu 6 B, 00100 Helsinki
09 25327100
www.avarda.fi 
asiakaspalvelu@avarda.fi
(jäljempänä Avarda)

2 Palvelun kuvaus

2.1 PayUp-palvelu on mobiilisovelluksena toimiva laskujen maksupalvelu. Palvelun välityksellä Käyttäjät voivat vastaanottaa, hallinnoida, maksaa ja arkistoida heille saapuneita laskuja. Maksu voi Käyttäjän käytettävissä olevien varojen puitteissa tapahtua Käyttäjän pankkitililtä, tai hänelle aiemmin myönnetyltä luottokortilta, näiden ehdot huomioiden. Käyttäjä voi tietyin ehdoin myös lähettää Avardalle hakemuksen määräaikaisen, laskujen maksamiseen käytettävän luoton hakemiseksi ja näin saada maksuaikaa. Palveluntarjoaja ei ole luoton osapuoli Avarda tekee luottopäätökset itsenäisesti ja Palveluntarjoajasta riippumatta.

2.2 PayUp-sovelluksen voi ladata mobiililaitteeseen App Storesta tai Google Playsta.

2.3 Palvelussa Käyttäjä ilmoittaa tai valtuuttaa Palveluntarjoajan ilmoittamaan Käyttäjän laskuttajille Käyttäjälle luodun verkkolaskuosoitteen sekä Palveluntarjoajan vastaanottajaoperaattorin tunnisteen ja muut tarvittavat tiedot, kuten virallisen nimen, sähköpostiosoitteen, matkapuhelinnumeron ja tarvittavia kyseisen laskuttajan toimittamaa laskua koskevia yksityiskohtaisia tietoja. Edellyttäen että kyseinen laskuttaja pystyy lähettämään laskunsa Palveluun, kyseisen laskuttajan laskut ohjautuvat Palveluun ja Käyttäjä saa ilmoituksen Palveluun saapuneista laskuista. Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi syöttää laskun tiedot itse Palvelun kautta maksutapahtumaa varten. Lisäksi käyttäjä voi luoda toistuvan maksutapahtuman Palvelussa. Toistuvat maksutapahtumat on tarkoitettu helpottamaan maksutietojen syöttöä Palveluun. Mikäli toistuvan maksun maksutiedoissa on muuttuvia elementtejä (kuten summa ja/tai viite), niin Käyttäjän on muokattava näitä koskevat tiedot maksukohtaisesti kunkin maksun tietoihin, jonka jälkeen käyttäjä voi toteuttaa maksun Palvelun välityksellä automaattiseen laskupohjaan syöttämien tietojen perusteella. Automaattisilla laskupohjilla luodut laskut eivät korvaa tai peruuta laskuttajan mahdollisesti Palveluun tai muulla tavalla lähettämiä laskuja eikä toistuvista maksutapahtumista lähde mitään erillisiä tietoja laskuttajalle.

2.4 Palvelun kautta toteutettavat maksut toteutetaan PayUpin asiakasvaratilin välityksellä.

2.5 Käyttäjä valitsee yhden tai useamman laskun maksettavaksi Palvelussa. Palveluntarjoaja luo valittujen laskujen perusteella yhden verkkopankkimaksun käyttäjän omalta pankkitililtä tai luottokortilta korttiostona palveluntarjoajan asiakasvaratilille, jonka Käyttäjä hyväksyy verkkopankkitunnuksillaan ja jonka jälkeen valitut laskut merkitään Palvelussa maksetuksi ja siirretään arkistoon. Maksu Käyttäjän pankkitililtä tai luottokortilta korttiostona PayUpin asiakasvaratilille toteutuu viimeistään kolmen (3) pankkipäivän kuluessa verkkomaksusta, jonka jälkeen PayUp kirjaa varat Käyttäjän maksutilille Palvelussa. Tämän jälkeen Palveluntarjoaja toteuttaa verkkopankkimaksua varten valittujen laskujen maksut laskuttajille viimeistään yhden (1) pankkipäivän kuluessa. PayUp suosittaa, että rahasiirrot Käyttäjän pankkitililtä tai luottokortilta korttiostona Palveluun toteutetaan viimeistään kolmea (3) pankkipäivää ennen laskun eräpäivää.

2.6 Käyttäjän Palvelun kautta maksamat laskut siirtyvät Palvelussa automaattisesti laskuarkistoon. Käyttäjä voi myös merkitä manuaalisesti Palvelussa olevan laskun maksetuksi, esimerkiksi jos hän on maksanut laskun jollakin muulla tavalla, tai poistaa laskun Palvelusta kokonaan.

2.7 Erittely Palvelun kautta toteutuneista maksutapahtumista on saatavissa sähköisesti Palvelusta. Erittelystä ilmenevät laskuttaja, maksutapahtuman ajankohta ja maksun määrä.

2.8 Käyttäjä voi lähettää Palvelun välityksellä Avardalle hakemuksen määräaikaisen luoton myöntämiseksi valitsemiensa laskujen ja/tai itse Palveluun syöttämiensä maksujen maksua varten (jäljempänä ”Maksuaikapalvelu”). Palveluntarjoaja lisää automaattisesti Maksuaikapalvelua koskevaan hakemukseen Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksupalvelusta perimänsä palvelumaksut, jotka tämä perii Maksuaikapalveluun valittujen maksujen toteuttamisesta kyseisille laskuttajille ja/tai muille maksujen vastaanottajille. Avarda tekee Maksuaikapalvelua koskevat luottopäätökset itsenäisesti ja Palveluntarjoajasta riippumatta eikä sillä ole velvollisuutta myöntää Käyttäjälle luottoa Maksuaikapalvelussa. Käyttäjä saa Palvelussa tiedon siitä, onko Avarda hyväksynyt tai hylännyt Maksuaikapalvelun kautta haetun luoton. Maksuaikapalvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy siihen sisällytettävät laskunsa Palvelussa määrittämällään PIN-koodilla tai Palveluun liittämällään biometrisellä tunnisteella. Laskujen siirtämistä Maksuaikapalveluun ei ole mahdollista peruuttaa Palvelussa Käyttäjän hyväksymisen jälkeen eikä Maksuaikapalveluun voi tehdä toistuvia hakemuksia tai maksuja. Maksuaikapalvelussa Käyttäjän valitsemat laskut maksetaan laskuttajille Avardan myöntämällä luotolla, jonka Avarda suorittaa luoton myönnettyään Käyttäjän Palvelussa olevalle maksutilille ja jolta Palveluntarjoaja toteuttaa laskujen maksun automaattisesti kunkin laskun tietojen perusteella, soveltuvin osin kohdan 2.5 mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata Avardan Käyttäjän maksutilille tekemästä suorituksesta Käyttäjältä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset palvelumaksunsa. Palveluntarjoaja ei vastaa Avardan tekemistä maksuista eikä niiden aikataulusta. Avarda lähettää itse ja Palveluntarjoajasta riippumatta Käyttäjälle laskun Maksuaikapalvelun kautta myöntämänsä luoton takaisinmaksua varten. Avardan Käyttäjälle myöntämään määräaikaiseen luottoon sovelletaan näiden kahden välisen sopimuksen mukaisia ehtoja ja jossa on määritelty Avardan ja Käyttäjän väliset oikeudet ja velvollisuudet eikä Palveluntarjoaja ole sen osapuolena eikä tällä ole siihen liittyviä velvollisuuksia. Mikäli Käyttäjä ei maksa Avardan Maksuaikapalveluun perustuvaa saatavaa kokonaisuudessaan Avardalle eräpäivään mennessä, Käyttäjän tulee sopia luoton takaisinmaksusta Avardan kanssa ja viivästyksen seuraamuksista määrätään Avardan ja Käyttäjän välisessä sopimuksessa.

2.9. Käyttäjän laskujen maksut Palvelusta toteutetaan laskuttajille pankkipäivittäin niiden hyväksymisjärjestyksessä sen jälkeen, kun Käyttäjän maksutilille on kirjattu varat. Suostumus maksutapahtuman toteuttamiseksi annetaan vahvistamalla maksutapahtuma hyväksymällä laskujen maksu jollakin Palvelussa kulloinkin tarjolla olevista vaihtoehdoista: joko verkkopankkitunnuksilla, biometrisellä tunnisteella tai Käyttäjän Palvelussa määrittämällään pin-koodilla. Suostumusta maksutapahtuman toteuttamiseksi ei ole mahdollista peruuttaa

2.10 Laskujen vastaanottaminen ja maksaminen Palvelun välityksellä edellyttää, että Käyttäjä on ladannut PayUp-sovelluksen mobiililaitteeseen ja että tämä kykenee lähettämään ja vastaanottamaan maksun käynnistämiseksi, toteuttamiseksi ja varmistamiseksi tarvittavat tiedot, joka edellyttää myös toimivaa ja esteetöntä tietoliikenneyhteyttä.

3 Maksut

3.1 Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjältä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset palvelumaksut Palvelun välityksellä toimitettavalla laskulla. Käyttäjän tehdessä Maksuaikapalvelua koskevan hakemuksen Palvelussa Palveluntarjoaja voi lisätä automaattisesti palvelumaksujaan koskevat laskunsa mukaan Maksuaikapalveluun liitettäviin laskuihin. Kulloinkin voimassa oleva hinnasto on saatavilla PayUpin verkkosivuilla. PayUp toimittaa hinnaston Käyttäjän pyynnöstä tälle sähköpostitse. Palvelun käytön edellytyksenä on, että Käyttäjä on maksanut Palvelun käytöstä kertyneet ja erääntyneet palvelumaksut. Palvelumaksuja koskevat erääntyneet laskut lisätään automaattisesti Käyttäjän seuraavien laskujen maksuun. Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata Käyttäjän erääntyneet palvelumaksut Käyttäjän Palvelussa olevalta maksutililtä.

3.2 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä hinnastoonsa muutoksia informoimalla Käyttäjää hinnastonsa muutoksista etukäteen vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

3.3 Mikäli käyttäjä on tehnyt Avardan kanssa sopimuksen Maksuaikapalvelusta, Avarda veloittaa Käyttäjältä Avardan hinnaston mukaiset kulut ja korot.

4 Käyttöoikeus ja käyttäjäehdot

4.1 Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua ja sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja sekä muita Palvelua koskevien ohjeita.

4.2 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Käyttäjän tulee Palveluun rekisteröityessään tunnistautua käyttäen jotain Palvelun tarjoamista vahvan tunnistautumisen menetelmistä.

4.3 Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle suostumuksen hakea tarvittavat tiedot Väestörekisterikeskuksesta ja sitoutuu antamaan itse sovelluksen käytön vaatimat tiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”). Käyttäjätietoihin kuuluvat seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän virallinen nimi
 • Henkilötunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Postiosoite
 • Kieli
 • Tieto siitä, onko Käyttäjä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
 • Tieto siitä, onko Käyttäjä pakotelistalla

4.4 Palveluntarjoaja tarvitsee Käyttäjätietoja Palvelun tarjoamisen ohella myös Käyttäjien tunnistamiseksi ja yksilöimiseksi rahanpesun ehkäisemistä ja terrorismin rahoittamista koskevan lainsäädännön mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Käyttäjä vastaa tietojensa paikkaansa pitävyydestä ja sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätietonsa ajan tasalla. Väärien Käyttäjätietojen antaminen voi johtaa vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

4.5 Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan kieltäytyä myöntämästä Käyttäjälle käyttöoikeutta ja estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Käyttäjä ei ilmoita vaadittuja tietoja tai tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, tai jos Palveluntarjoaja muuten katsoo, että Käyttäjän Palvelun käyttö ei noudata Käyttöehtoja, hyvää tapaa, lakia, tai muita Palvelua koskevia sääntöjä ja ohjeita.

4.6 Käyttäjä asettaa valitsemansa PIN-koodin tai biometrisen tunnisteen (sormenjälki, kasvotunnistus tai muu Palvelussa kulloinkin tarjolla oleva biometrinen tunniste) Palvelun käyttämistä varten. Käyttäjä tulee säilyttää PIN-Koodia siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä niihin eikä Käyttäjän mobiililaitteeseen. PIN-koodia ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa itse kaikesta mobiililaitteellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä aiheutuneista kustannuksista. PIN-koodin joutuessa ulkopuolisen haltuun, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle viipymättä. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta PIN-koodillaan tapahtuvasta käytöstä siitä lähtien, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut edellä mainitun ilmoituksen. Käyttäjän unohtaessa PIN-koodinsa pääsy Palveluun edellyttää vahvaa tunnistautumista.

4.7 Jos Käyttäjä käyttää Avardan tarjoamaa Maksuaikapalvelua, Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja välittää seuraavat tiedot Avardalle Maksuaikapalvelua koskevan hakemuksen yhteydessä:

 • Käyttäjän virallinen nimi
 • Henkilötunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumeron
 • Käyttäjälle luodun verkkolaskutusosoitteen

4.8 Käyttäjän tiedot rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin, jota koskeva Tietosuojaseloste on saatavilla Palveluntarjoajan verkkosivuilta. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjätietoja Tietosuojaselosteessa kuvan mukaisesti.

5 Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

5.1 Laskujen vastaanottaminen Palveluun laskuttajilta edellyttää Käyttäjän antamaa hyväksyntää vastaanottaa laskujaan Palveluun ja/tai laskun tilaamista Palveluun. Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että laskuja voi Palvelun käytönoton jälkeenkin saapua laskuttajilta hänelle postitse, sähköpostitse tai muulla kyseisen laskuttajan käyttämällä tavalla ja vastaa tekemistään maksuista Palvelun välityksellä ja muutoin.

5.2 Palveluntarjoaja ei vastaa laskuttajien Palveluun toimittamien laskujen sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Käyttäjän tulee tarkastaa Palveluun saapuneiden laskujen sisältö, oikeellisuus ja aiheellisuus ennen maksamista. Käyttäjä vastaa Palveluun itse syöttämiensä laskujen tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Käyttäjän tulee kohdistaa laskuja koskevat huomautuksensa kyseiselle laskuttajalle.

5.3 Käyttäjä vastaa laskujensa maksua koskevista velvoitteista suhteessa laskuttajaan ja laskuttajan sekä Käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen liittyvien tietojen muutoksista ja laskuttajan Käyttäjältä mahdollisesti perimistä maksuista. Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja välittää laskujen toimittamiseksi Palveluun edellyttämän Käyttäjän verkkolaskutusosoitteen laskuttajille.

5.4 Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajan Käyttäjälle tarjoamaan maksutiliin liittyvästä oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai Palveluntarjoajan virheellisesti toteuttamasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä, kun hän on sen havainnut tai hänen olisi tullut se havaita sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@payup.fi. Mikäli kysymys on Palveluntarjoajan Käyttäjälle tarjoamalta maksutililtä oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta, Palveluntarjoajan vastuu määräytyy maksupalvelulain (290/2010) mukaisten vastuusäännösten mukaisesti.

5.5 Palveluntarjoajan vastuu edellyttää, että Käyttäjä ilmoittaa Palvelunantajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta sähköpostitse asiakaspalveluun osoitteeseen: asiakaspalvelu@payup.fi, ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta hänen maksutililtään.

5.6 Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palvelu ole välttämättä kaikkina aikoina tai keskeytyksettä käytettävissä.

5.7 Käyttäjä vastaa omasta Palvelun käytöstä sekä siihen liittyvien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toiminnasta sekä niiden suojaamisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa Käyttäjän toimesta Palveluun tulleiden tai Palvelun kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän vastuulla olevien laitteiden, sovellusten tai tietoliikenneyhteyksien tietoturvallisuudesta.

5.8 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua hyvän tavan ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

6 Palveluntarjoajain oikeudet ja velvollisuudet

6.1 Palveluntarjoaja säilyttää Käyttäjän vastaanottamat laskut Palvelussa Käyttäjän asiakassuhteen voimassaollessa vähintään kaksitoista kuukautta (12) niiden toimittamisesta Palveluun.

6.2 Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista tai muista seuraamuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot tai Käyttäjän tai laskuttajien vastuulla olevat tiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

6.3 Palveluntarjoaja on oikeutettu kieltäytymään toteuttamasta maksua, jos näissä Käyttöehdoissa sovitut ehdot maksun toteuttamiselle eivät täyty tai jos laissa niin säädetään. Palveluntarjoajain on ilmoitettava Käyttäjälle kieltäytymisestä, kieltäytymisen perusteesta sekä menettelystä, jolla kieltäytymiseen johtanut virhe tai puute voidaan korjata, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty. Ilmoitus on toimitettava Käyttäjälle mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin se määräaika, jonka kuluessa maksutoimeksianto tulisi toteuttaa, päättyy. Palveluntarjoajalla on oikeus periä asianmukaiset, tosiasialliset kulut ilmoituksen tekemisestä, jos Palveluntarjoajalla on ollut perusteltu syy kieltäytyä toteuttamasta toimeksiantoa.

6.4 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä:
a) Palvelun tarjoamisen huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden suorittamista varten tai muista vastaavista syistä ilmoittamalla siitä Käyttäjille Palvelussa. Käyttökatkosilmoitus pyritään tekemään hyvissä ajoin etukäteen. Pitkittyneiden yli viisi (5) pankkipäivää kestävien palvelukatkosten yhteydessä Palveluntarjoaja on velvollinen ohjeistamaan laskuttajia korvaamaan Palvelu väliaikaisesti lähettämällä laskuja esimerkiksi postitse, sähköpostitse tai muulla tavalla.
b) ylivoimaisen esteen johdosta ja jatkamaan Palvelua esteen lakattua. Tässä tilanteessa Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Käyttäjälle esteestä mahdollisimman pian.

6.5 Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan soveltuvan lain tai Käyttöehtojen vastaisesta menettelystään Käyttäjälle aiheutuneen välittömän vahingon välittäessään tämän maksutoimeksiantoa. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmansille Palvelussa esiintyvien häiriöiden aiheuttamista taloudellisista tai välillisistä vahingoista, kuten tulon, voiton tai tuoton menetyksestä, vero- tai muista seuraamuksista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista virheistä tai viivästyksistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään virheestä tai viivästyksestä laskuttajalle tai kolmansille aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

6.6 Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä kuten viranomaisten toimenpiteistä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta, mellakasta, Palveluntarjoajasta riippumattomasta häiriöstä tietoliikennekulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä, sähkökatkoksista, tulipaloista tai muun onnettomuuden aiheuttamasta keskeytyksestä Palvelun toiminnassa, työtaistelutoimista (lakko, sulku, boikotti tai saarto) myös silloin, kun Palveluntarjoaja ei ole siihen osallisena, taikka jos laissa säädettyjen tai tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä Palveluntarjoajain velvollisuuksia.

6.7 Palveluntarjoaja ei vastaa laskuttajan toimittamien laskujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta taikka laskujen oikea-aikaisesta, oikeamääräisestä tai mahdollisen maksusuunnitelman mukaisesta maksusta, eikä siitä, jos Käyttäjä ei maksa laskua tai jos hän maksaa laskunsa myöhässä, virheellisin maksutiedoin tai muutoin tarkastamatta. Tämä kattaa muun muassa valelaskut ja puutteelliset maksuerät. Käyttäjän pyynnöstä Palveluntarjoaja avustaa Käyttäjää tilanteen korjaamiseksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta ilmenevää palvelumaksua vastaan.

6.8 Palvelu toimii vain laskujen toimitus- ja vastaanottokanavana, laskujen säilytyspaikkana sekä laskunmaksuun liittyvänä maksupalveluntarjoajana. Vastuu laskujen lähettämisestä ja niiden maksamisesta on laskuttajan ja Käyttäjän vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa laskuttajista tai kolmansista osapuolista aiheutuvista vahingoista Palvelun tarjoamisessa tai toteuttamisessa.

6.9 Palveluntarjoaja ei vastaa missään tapauksessa laskuttajan tai Avardan Palvelun yhteydessä myymistä tuotteista tai palveluista, niiden virheestä tai viivästyksestä tai niihin liittyvistä tiedoista. Kaikki laskuttajan, Avardan tai kolmansien osapuolten tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvat reklamoinnit tulee aina kohdistaa kyseiselle taholle eikä Palveluntarjoajalle.

6.10 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja tiedottaa Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Käyttäjäehtoihin vaikuttavat muutokset astuvat voimaan sen mukaan kuin Käyttöehtojen muuttamisesta on kohdassa 7.1 sovittu.

6.11 Palveluntarjoajalla on myös oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka esittäminen tai muutoin välittäminen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajain näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille, laskuttajalle tai kolmannelle osapuolelle.

7 Käyttöehtojen muuttaminen

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut Käyttöehdot tai viimeistään em. ehdotettuna muutospäivänä, mikäli Käyttäjä ei ole tuohon mennessä kirjallisesti ilmoittanut Palveluntarjoajalle vastustavansa ehdotettua muutosta. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

7.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen heti ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@payup.fi. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtojen muutoksia, on Palvelutarjoajalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

8 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

8.1 Käyttäjän ja Palveluntarjoajain välinen sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä Käyttöehdot rekisteröityessään Käyttäjäksi.

8.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä saa irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista koskevan seuraavan kalenterikuukauden alusta lähtien ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen; asiakaspalvelu@payup.fi. PayUp-sovelluksen poistaminen Käyttäjän mobiililaitteelta ei päätä sopimusta.

8.3 Palveluntarjoaja saa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla Käyttäjälle kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Palveluntarjoaja lähettää irtisanomisilmoituksen Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos Käyttäjä on olennaisesti rikkonut näihin Käyttöehtoihin tai soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvia velvoitteitaan. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta toimitetaan samalla tavalla kuin irtisanomisilmoitus.

8.4 Sopimuksen päättyessä Käyttäjän tulee toimittaa laskuttajille tarvittavat tiedot siitä, miten ja/tai minne laskut tulee jatkossa toimittaa. Palveluntarjoaja sulkee sopimuksen päättyessä Käyttäjän Käyttäjätunnuksen ja poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston (esim. vastaanotetut laskut) Palvelusta, ellei Palveluntarjoajaa velvoittavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjän tietoja ei välttämättä poisteta, vaikka Käyttäjä lopettaisikin sovelluksen käytön, koska maksutietoja käsittelevänä järjestelmänä Palveluntarjoaja joutuu säilyttämään osaa tiedoista pidempään mahdollisia selvityksiä varten.

9 Sopimuksen siirtäminen

9.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus sekä Käyttäjätiedot kolmannelle ilmoittamalla siirrosta Käyttäjälle, jos Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja muuttuu.

9.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

10 Immateriaalioikeudet

10.1 Palvelu voi sisältää PayUp Solutions Oy:n tai kolmannen osapuolen tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjälle annetaan Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisesti rajoitettu käyttöoikeus. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajain tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10.2 Palvelun tai siihen kuuluvan aineiston tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaava toimenpide ilman Palveluntarjoajain ja/tai kolmannen osapuolen ennalta antamaa kirjallista suostumusta on kiellettyä ja voi johtaa vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

11 viestintä

11.1 Palveluntarjoajan ja käyttäjän välinen viestintä toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostitse sovelluksen välityksellä ja tekstiviesteillä. Viestintä toteutetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Palveluntarjoaja käyttää lähtökohtaisesti asiakkaan Käyttäjätietoihin ilmoittamaa sähköpostiosoitetta tai matkapuhelinnumeroa ja on oikeutettu luottamaan siihen, että sähköpostiosoite kuuluu Käyttäjälle. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@payup.fi. Nämä Käyttöehdot, jotka sisältävät maksupalvelulain edellyttämät tiedot, annetaan käyttäjälle tiedoksi Palveluntarjoajan verkkosivuilla osoitteessa www.payup.fi/kayttoehdot.

11.2 Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana saada pyynnöstä Palveluntarjoajalta nämä Käyttöehdot ja muut lain mukaiset tiedot sähköpostitse.

11.3 Palveluntarjoaja voi viestiä Käyttäjälle myös Käyttäjän Käyttäjätiedoissa ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen lähettämisen tai saataville asettamisen jälkeen.

11.4 Maksutapahtumia koskevat tiedot ilmoitetaan Käyttäjälle ainoastaan Palvelun kautta.

12 Sovellettava laki ja Erimielisyyksien ratkaiseminen

12.1 Palveluun, Tietosuojaselosteeseen ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

12.2 Palvelua tai Palveluntarjoaja koskevat huomautukset tai vaatimukset tulee tehdä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@payup.fi.

12.3 Palveluntarjoajain ja Käyttäjän väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Satakunnan käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Käyttäjän vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa Suomessa. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaisua osapuolten välisissä neuvotteluissa, Käyttäjä voi myös tehdä valituksen kuluttajariitalautakunnalle (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi/fi/).

HINNASTO

PayUpin peruskäyttö maksettaessa laskuja Käyttäjän pankkitililtä on maksutonta.

Luottokortilla korttiostona tapahtuvasta maksamisesta peritään palvelumaksu, joka on 3 % laskujen loppusummasta, sekä 0,30 € maksutapahtumaa kohden. Palvelumaksu veloitetaan korttiostoksen, eli kortilla maksettavien laskujen loppusumman kanssa yhtenä veloituksena.

Maksuaikapalvelusta veloitetaan palvelumaksu. PayUpin palvelumaksu on 4,90–9,90 € / esitetty maksuaikaa koskeva pyyntö, riippuen siitä kuinka monelle laskulle maksuaikaa haetaan:

 • 1 esitetty lasku = 4,90 €
 • 2-3 esitettyä laskua = 7,90 €
 • Yli 4 esitettyä laskua = 9,90 €

Jos yksi tai useampi maksuaikapyyntöä varten esitetty lasku hylätään sen vuoksi että laskun aihetta ei voida varmistaa tai se ei vastaa Käyttäjän ilmoittamaa aihetta, tällä ei ole vaikutusta edellä mainittuihin PayUpin palvelumaksuihin. Jos kuitenkin kaikki esitetyt laskut hylätään, PayUpin palvelumaksua ei peritä.

Palvelumaksu veloitetaan Avardan laskulla. Mikäli Avardan laskua ei suoriteta ajallaan, he veloittavat siitä hinnastonsa mukaisesti.